Opłacenie składki

Regulamin aplikacji internetowej oraz dedykowanej aplikacji na telefony z systemem Android

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji przeznaczonej do wnoszenia składek członkowskich drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Aplikacji jest Okręg Polskiego Związki Wędkarskiego w Tarnobrzegu, ul. Przy Zalewie 2, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 867-16-57-932

3. Użytkownikiem Aplikacji może być każdy członek Polskiego Związku Wędkarskiego lub osoba niezrzeszona posiadająca kartę wędkarską.

4. Korzystanie z Aplikacji polega na:

4.1. zalogowaniu się

4.2. wyborze łowiska

4.3. podaniu swoich danych

4.4. potwierdzeniu przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść

4.5. wybraniu rodzaju składki

4.6. wygenerowaniu dowodu zapłaty

4.7. wydrukowaniu potwierdzenia wniesienia składki i pobraniu go na podany wcześniej adres email

4.8. wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z Aplikacji

4.9. Koszty transmisji danych wymaganych korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji.

5. Wniesienie składki członkowskiej wymaga podania następujących danych:

5.1. imię

5.2. nazwisko

5.3 przynależność do Koła/Okręgu PZW

5.4. adresu email, na który zostanie przesłane potwierdzenie wniesienia składki

5.5. numer karty wędkarskiej

5.6. numer legitymacji członkowskiej (z wyjątkiem osób niezrzeszonych)

5.7. data/okres wędkowania

6. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia łowiska z wędkowania. Wówczas możliwość wniesienia składki na tą datę będzie w systemie zablokowana.

7. Wniesione składki nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem trudnych do przewidzenia przyczyn wyłączenia łowiska z wędkowania niezależnych od Administratora. W takim wypadku zwrot składki może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę wpłacającego, w której zostaną opisane przyczyny złożenia wniosku o zwrot oraz niezbędne dane tzn. numer rachunku bankowego oraz nazwa odbiorcy.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji.